LXR Élőflóra Komplex
LXR Máriatövis Komplex
LXR Kurkuma Fotre Komplex
LXR Junior Neuro-Vital Komplex
LXR Q10+Antioxidáns Komplex
Eloflora_picture_big
Mariatovis_picture_big2
C_Gyogynovenyi_picture_big2
Kurkuma_Forte_picture_big2
Junior_Neuro-Vital_picture_big
Q10_Antioxidans_picture_big
C_Hatoanyagainkrol_picture_big4
LXR Máriatövis Komplex
Gyógynövényi kombinációk
LXR Kurkuma Forte Komplex
LXR Q10+Antioxidáns Komplex
Eloflora_picture_mobile
Mariatovis_picture_mobile
C_Gyogynovenyi_picture_mobile
Kurkuma_Forte_picture_mobile
Junior_Neuro-Vital_picture_mobile
Q10_Antioxidans_picture_mobile
C_Hatoanyagainkrol_picture_mobile

Adatvédelmi tájékoztató

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban.

1. FONTOSABB FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. AZ ADATKEZELŐ

Név: Biotic Gyógyszerészeti Kft. (“Társaság” vagy “Adatkezelő”)
Székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D
Cégjegyzékszám: 06-09-019734
Adószám: 24217255-2-06
Telefonszám: +36 70 420 8545
Email cím: info@lxr.hu

3. ADATFELDOLGOZÓ

Név: RabIT Solutions Zrt. (“Adatfeldolgozó”)
Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30/B
Cégjegyzékszám: 06-10-000576
Adószám: 29179503-2-06
Elérhetősége: https://www.rabit.hu/rolunk/#contactSection

4. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A jelen weboldal működtetése során a Társaság olyan természetes személyhez köthető adatokat (“személyes adat”) gyűjt, amelyek alapján a weboldalt használó természetes személy közvetlen (pl. keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám) vagy közvetett (pl.: IP cím) módon beazonosítható. A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük, valamennyi esetben kitérve annak jogalapjára.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk minden szakaszában figyelembe vesszük az adatkezelés célját, a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes voltát. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelésünk céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint alkalmas a cél elérésére. A személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott ideig kezeljük, figyelembe véve a jogszabályok által ennél rövidebb vagy hosszabb időben megállapított kötelező adattárolási időtartamokat is (pl.: számviteli jogszabályok). Az adatkezelés során biztosítjuk, hogy a személyes adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy Önt, mint érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Ön hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatait a jelen 4. pontban az alább részletezett célokból és jogalapon kezeljük.

A Társaság adatkezelése kapcsán nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve profilalkotást is.

5.1. A kérdések, kérelmek, panaszok megválaszolása

a) Az Ön által a weboldalon önkéntesen megadott vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve a megkeresésében Ön által megadott egyéb személyes adatait kezelhetjük annak érdekében, hogy megkeresésére vagy kérelmeire az Ön által választott kommunikációs csatornán reagálhassunk.

b) Fogyasztói panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § (3), (5)-(7) bekezdése alapján az Ön nevét, lakcímét, panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, valamint az Ön által a panaszában megadott egyéb személyes adatait és a Fgytv.-ben meghatározott egyéb személyes adatokat kezeljük.

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, és amennyiben az Érintett panaszának kivizsgálást kívánja, köteles a Fgytv.-ben meghatározott személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Társaság nem tudja kivizsgálni az Érintett kérelmét, kérdését, panaszát.

5.2. Promóciós kampányok

Személyes adatait az Ön által kitöltött weboldalon elérhető nyomtatvány vagy formanyomtatvány alapján kezeljük, promóciós kampányokban és/vagy versenyeken való részvétel, promóciós kampány nyertesének díjkiosztása, valamint a promóciós kampány hatékonyságának elemzése érdekében. Ilyen promóciós kampányokon és/vagy versenyeken való részvétel önkéntes alapon működik. A promóciós kampánnyal kapcsolatos adatkezelés céljára, jogalapjára, a kezelt személyes adatok körére az adott promóciós kampányra vonatkozó Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adott promóciós kampányra vonatkozó Játékszabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót a weboldalon mindenkor előzetesen közzétesszük, amelyek megismerése és tartalmuk elfogadása a promóciós kampányban való részvétel feltétele. 

5.3. Direkt marketing kommunikáció

a) Termékeinkről, szolgáltatásainkról, illetve promóciós ajánlatainkról való tájékoztatás

A termékeinkről, szolgáltatásainkról, illetve promóciós ajánlatainkról való tájékoztatás és hírlevélre való feliratkozás céljából is kezelhetjük az Ön személyes adatait. Általános szabályként az ilyen jellegű személyes adat kizárólag az Ön csatornánként elkülönült hozzájárulásával, a hozzájárulás során külön-külön jóváhagyott kommunikációs csatornákon (e-mail hírlevél, sms, telefon) történhet. 

b) Hasonló termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó közvetlen üzletszerzésre irányuló kommunikáció

Amennyiben Ön termékünk vagy szolgáltatásunk vásárlása alatt megadta elektronikus elérhetőségét, és hozzájárult, hogy korábbi vásárlásához hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljunk az Ön részére, akkor ez esetben a direkt marketing kommunikációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szintén az Ön hozzájárulása.

Mindkét esetben a hozzájárulásakor, illetve azt követően valamennyi marketing célú üzenetben lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy hozzájárulását visszavonja (leiratkozzon), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentiekben meghatározott adatkezelések során az alábbi személyes adatait kezeljük: név, e-mail cím. Az egyéb direkt marketing kommunikációval kapcsolatos adatkezelés során az előbbi adatok mellett kezeljük az Ön telefonszámát is.

A személyes adat szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Társaság nem tud személyre szabott ajánlatokat küldeni Önnek.

5.4. Piackutatás, vásárlói elégedettség felmérések és visszajelzések

Abban az esetben is kezelhetjük személyes adatait, ha úgy dönt, hogy részt vesz valamely felmérésünkön vagy piackutatásunkon, vásárlói elégedettséget mérő kutatáson vagy visszajelzést biztosít valamely termékünk vagy szolgáltatásunk kapcsán. Személyes adatait ez esetben a fenti célból kizárólag hozzájárulása alapján kezelhetjük abból a célból, hogy megértsük a fogyasztók termékeinkkel, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos szükségleteit és elvárásait. A részvétel az ilyen felméréseken és piackutatásokon önkéntes, ebből kifolyólag személyes adatait az Ön döntése alapján kezeljük (keresztnév, vezetéknév, preferenciák, vásárlási szokások vagy más Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat), amelyet az adott felmérés vagy kutatás szerint erre kialakított részvételi formanyomtatvány kitöltésével adhat meg papíron vagy a weboldalon elérhető elektronikus formanyomtatványon. Az adott felmérésünkre vagy piackutatásunkra, vásárlói elégedettséget mérő kutatásunkra stb. vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót a weboldalon mindenkor előzetesen közzétesszük, amelyek megismerése és tartalmuk elfogadása a részvétel feltétele.

A személyes adat szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Ön nem vesz részt a piackutatásban, illetve vásárlói elégedettség felmérésében.

6. KI FÉRHET HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A fent megfogalmazott adatkezelések során és az adatkezelési célok eléréséhez Társaságunk különböző alvállalkozók (adatfeldolgozók/adatkezelők) szolgáltatásait is igénybe veszi.

6.1. Adatkezelők / közös adatkezelők / adatfeldolgozók

Az adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatban a Biotic Gyógyszerészeti Kft.  a Társaság honlapját, webes alkalmazásait és bérelt szervereit üzemeltető RabIT Solutions Zrt. részére ad át adatot, illetve dolgoztat fel adatot. Harmadik félnek (közösségei média oldalak, Google, Microsoft, más vállalatok részére) nem gyűjtünk és nem adunk át adatot.

7. MEDDIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT

Kizárólag a fent meghatározott adatkezelés céljainak megvalósulásáig őrizzük a személyes adatait a jogszabályi előírások betartása mellett. Amennyiben a Társaság megállapítása szerint jogos érdek, illetve jogszabályi kötelezettség indokolja az adatainak további kezelését, úgy erről értesítjük. A fent kifejtett adatkezelési tevékenységből kifolyólag személyes adatait az alábbi időtartamokra őrizzük meg.

8. 16 ÉV ALATTI SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSE

Az itt leírt valamennyi személyes adatkezelés kizárólag 16. életévüket betöltött személyekre vonatkoznak. Valamennyi 16 év alatti gyermek személyes adatainak kezelése tilos a gyermek szülőjének/gyámjának beleegyezése nélkül.

9. ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

A Társaság az adatbiztonságról a GDPR szerint megkívánt technikai és fizikai színvonalon gondoskodik, és megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatvédelmi incidenseket, a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő adatvédelmi incidens esetén tájékoztatja 72 órán belül a NAIH-ot a GDPR-ban és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint, amennyiben annak feltételei fennállnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Abban az esetben, ha az Érintett tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé a Társaság részéről, az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lent);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy ha hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Amennyiben direkt marketing anyagaink kapcsán élni szeretne a hozzájárulás visszavonásával, úgy kérjük, használja a “leiratkozás” opciót, amely valamennyi hírlevélben elérhető.

11. ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ VALÓ FORDULÁS JOGA

Ön jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

12. AKTUÁLIS ADATGYŰJTÉS: 2023.10.09. –

2023. október 9-től Nyereményjáték kapcsán gyűjtünk személyes adatot, illetve a Játékban részt vevő Játékosok vásárlási adatait. A Játékkal összefüggésben gyűjtött valamennyi adat szükséges ahhoz, hogy a Játékos által a Játékszabályzatnak megfelelően a Szervező szerverére feltöltött Pályázatok ellenőrizhetők legyenek, azok hitelessége vizsgálható legyen. Ezen túlmenően a Játékszabályzatnak megfelelően fenntartjuk a jogot – amihez a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárul – hogy a Játékos személyes elérhetőségein keresztül részére marketing üzeneteket, ajánlatokat küldjünk. Játékosnak bármikor lehetősége van töröltetnie személyes adatait, de a Nyereményjátékból kizárásra kerül, amennyiben az adatai törlését a nyeremények átadása előtti időpontban kéri. További részletek elérhetők a Játékszabályzatban, amit honlapunkon megtalál (www.lxr.hu/nyeremenyjatek).

Szeged, 2023. október 5.
Biotic gyógyszerészeti Kft.

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
A cookie (magyarul süti) egy kisméretű adatcsomag, melyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. Céljuk az online szolgáltatás működésének javítása, a modern felhasználói élmény biztosítása. A sütik korlátozására vagy letiltására minden böngészőprogramban (Edge, Chrome, Firefox stb.) van lehetőség, ennek következtében azonban a felkeresett honlap bizonyos tartalmai és szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők. Egyes sütik alkalmasak lehetnek a felhasználó böngészési gyakorlata alapján marketing információk létrehozására, és azok harmadik fél (közösségi média vagy kereskedelmi vállalatok) felé történő átadására, a Biotic Gyógyszerészeti Kft. azonban nem használ ilyen megoldásokat.